108388 477

سیلی سپاه دردآور و فراموش ناشدنیست

on .

فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج شهرستان شاهین شهر و میمهفرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج شهرستان شاهین شهر و میمهفرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج شهرستان شاهین شهر و میمه/سپاه انتقام خون شهیدان حادثه تروریستی اهواز را به سرعت گرفت.