Ph6025.jpg

هیچ واکسنی جایگزین اقدامات بهداشتی و پیشگیرانه نمی‌شود

on .

ph1469پدر علم ژنتیک ایران گفت: باید منتظر ماند تا مشخص شود واکسن کدام شرکت اثر بخشی بهتری داشته اما هیچ واکسنی مانند اقدامات بهداشتی و پیشگیرانه نمی‌شود.

ویدیو

پروژه سرزمین هزار پیشه شاهین شهر اصفهان

آگهی مزایده فروش زمین تجاری، نمایشگاهی و خدماتی شمال استان اصفهان